Vše o nákupu Rychloobjednávka Kontakty
Registrovat
Navigace: Hračky pro všechny / Články / Pravidla fotosoutěže Schleich

Pravidla fotosoutěže Schleich

1. května 2015

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽETento dokument obsahuje úplná pravidla a soutěžní podmínky níže specifikované soutěže s názvem „Vyfoť svou oblíbenou figurkou Schleich a vyhraj!“ 1. POŘADATEL SOUTĚŽESoutěž organizuje a pořádá společnost Olymptoy s.r.o., K Žižkovu 9/640, Praha 9, 190 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69741(dále jen pořadatel).2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽESoutěž probíhá od 1.5.2015 do 30.9. 2015 (dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěž se uskutečňuje na území České a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím sociální sítě Facebook.  3. V ČEM SOUTĚŽ SPOČÍVÁSoutěž probíhá v 5-ti kolech, přičemž v každém kole se hlasuje o nejatraktivnější fotografie na téma:Život na farmě (1. - 31. 5. 2015)Dinosauři (1.-30. 6. 2015)Bájná země Bayala (1. -31. 7. 2015)Zvířata v divočině (1. -31. 8. 2015)Draci a rytíři (1. -30. 9. 2015)Fotografie soutěžící umístí prostřednictvím sociální sítě Facebook na stránku soutěžní aplikace popsané v bodu 4 těchto pravidel. Ve hře je 50 poukázek na nákup v hodnotě 200 Kč a jedna hlavní výhra – poukázka v hodnotě 4.000 Kč - na výrobky Schleich v e-shopu www.mojeberuska.cz . V každém kole bude poukázkou na 200 Kč odměněno 10 nejúspěšnějších soutěžících, jejichž soutěžní fotografie dosáhnou nejvyššího počtu hlasů. Těchto deset fotografií z každého kola postupuje do finále o hlavní výhru, kterou získá soutěžící, jehož fotografii vybere po ukončení soutěže odborná porota jako nejoriginálnější ze všech. Pro soutěžní fotografii můžou být použity pouze originální figurky zn. Schleich. 4. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI A HLASOVÁNÍ4.1 Soutěže se mohou účastnit osoby, které mají bydliště na území České a Slovenské republiky a splní stanovená pravidla soutěže. Pro účast v soutěži a hlasování je nutné být již registrovaným uživatelem sociální sítě Facebook.com. Soutěžící dále musí splňovat všechna kritéria pro používání sítě Facebook, uvedená na www.facebook.com (dále jen „soutěžící“); výše uvedené podmínky (vyjma místa bydliště) platí i pro osoby udělující svůj hlas vybrané fotografii (dále jen „hlasující“; soutěžící a hlasující společně také jen „účastník soutěže“).Soutěže se nemohou účastnit osoby v pracovním či obdobném vztahu k pořadateli nebo k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.4.2 Soutěžící se do soutěže přihlásí takto: na stránce www.facebook.com/schleich.cz soutěžící potvrdí vstup do soutěže stiskem tlačítka „LIKE“ (pokud již tak neučinil v minulosti), v dalším kroku vyplní požadované údaje na formuláři soutěže, zaškrtne checkbox, kterým udělí souhlas s pravidly soutěže, a nakonec vše potvrdí stiskem tlačítka „Nahrát fotku“. Potvrzením vyplněných údajů a odesláním soutěžní fotografie učiní soutěžící svůj první vstup do soutěžní aplikace. Prvním vstupem do soutěžní aplikace je soutěžící do soutěže přihlášen.4.3 Každý soutěžící může z jedné e-mailové adresy do jednoho kola soutěže zaslat pouze 1 fotografii. Všechny soutěžní fotografie musí odpovídat tématu daného kola, musí být originální a pořízeny výhradně pro tuto fotosoutěž. Pokud fotografie nebudou odpovídat tématu daného měsíce nebo bude zjištěno, že je fotografie ke stažení na internetu resp. byla pořízena dříve, bude účastník z daného kola vyloučen. Rozhodující je datum první publikace fotografie na internetu, který nesmí být dřívější než 1. 5. 2015. Fotografie, které tématicky odpovídají některému z budoucích kol fotosoutěže, může účastník do příslušného tematicky odpovídajícího kola zaslat znovu. 4.4 Soutěžní fotografie nesmí být vulgární, urážlivé či nesmyslné, nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu, resp. její obsah nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky. Fotografie nesmí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci. Všeobecně se musí fotografie držet v rámci obecných pravidel slušného chování. Fotografie, jejichž obsah není v souladu s těmito pravidly, budou pořadatelem bez oznámení a možnosti navrácení ze soutěže kdykoli v jejím průběhu vyřazeny, čímž se ukončuje i účast soutěžícího v soutěži.4.5 Jak probíhá hlasování: Hlasovat může každý fanoušek stránky www.facebook.com/Schleich.CZ . Po vstupu do aplikace hlasující hlasuje prostřednictvím tlačítka hlasovat, umístěné pod každou soutěžní fotografií. Hlasující může dát svůj hlas vždy maximálně jednou jedné fotografii. 4.6 Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu či využití služeb pořadatele soutěže. 4.7 Pořadatel je oprávněn bez dalšího upozornění soutěžícího ze soutěže vyloučit a hlasujícímu zneplatnit jeho hlasování, a to i v případě důvodného podezření pořadatele, že účastník soutěže dosáhl účasti či ovlivnil výsledek v soutěži podvodným způsobem nebo jiným jednáním v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, anebo totéž jinému účastníku soutěže umožnil, anebo pokud účastník soutěže jednal v rozporu s těmito pravidly. Každý účastník soutěže musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu v případě pochybností o regulérnosti hlasování. V případě, že hlasující neprokáže autenticitu svého profilu, nebude jeho hlas, který udělil soutěžícímu, započítán (je zneplatněn), stejně tak nebudou započítány ani jeho další hlasy, které udělí v budoucnu. Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti odvolání. V případě jednání soutěžícího popsaného tímto bodem 4.7 je s okamžikem jeho přihlášení do soutěže spojen okamžitý zánik jeho účasti v soutěži a nároku na výhru, v případě, že již výhra byla vyplacena, i jeho povinnost na vlastní náklady pořadateli výhru vrátit neprodleně poté, co mu bude doručeno rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže. 5. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ5.1 Je stanoveno pořadí 10 výherních míst (1. -10. místo) v každém z pěti kol na základě počtu hlasů, které soutěžící získali pro svou fotografii. 5.2. Je stanovena také 1 speciální cena odborné poroty, která vybere nejoriginálnější fotografii z 50-ti soutěžních fotografií, které na základě získaných hlasů postoupily do finále.5.3 Výherce hlavní ceny poroty určí pořadatel postupem dle bodu 5.2 do 7 pracovních dnů od skončení soutěže a v tomto termínu pořadatel výherce také vyhlásí prostřednictvím stránky www.mojeberuska.cz, a to kontaktováním výherce na emailu, který uvedl v soutěži. 6. VÝHRYVýhry určené pro výherce:1.- 10. místo každého kola – poukázka v hodnotě 200 Kč na nákup výrobků Schleich v e-shopu www.mojeberuska.czHlavní výhra – poukázka v hodnotě 4.000 Kč na nákup výrobků Schleich v e-shopu www.mojeberuska.cz 7. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ VÝHERVýherci budou s vyhodnocením soutěže obeznámeni prostřednictvím e-mailových adres, které potvrdili v aplikaci. Na tuto mailovou adresu jim bude také zaslána elektronická poukázka s unikátním kódem, který bude možno uplatnit při nákupu. Soutěžící, který neuvede v soutěži svou e-mailovou adresu, tedy ztrácí nárok na výhru. Výhru nelze směnit za finanční obnos, ani namísto ní požadovat jiné plnění. 8. OSOBNÍ ÚDAJEPřihlášením se do soutěže dle bodu 4.2 pravidel nebo hlasováním v soutěži vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas: • s těmito pravidly soutěže a jejími podmínkami a zavazuje se je dodržovat.;• se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas se uděluje v rozsahu údajů, které má účastník soutěže uvedeny ve svém facebookovém profilu, především jméno, příjmení a e-mail a korespondenční adresu, kterou pořadateli sdělil, a to pro účely realizace soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely - nabízení produktů a služeb pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník soutěže má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník soutěže má dále práva dle § 11 a 21 zákona č.101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci; v případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z výher, souhlasí též se zveřejněním osobních údajů, jako jsou jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a na webových stránkách pořadatele. 9. OSTATNÍ PODMÍNKY A USTANOVENÍ9.1 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce https://www.facebook.com/spuntik.cz .9.2 Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži, neručí tedy zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook.9.3 Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.9.4 Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či zpoždění soutěžních fotografií.9.5 Přihlášením se do soutěže dle bodu 4.2 pravidel projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu 5 let od skončení soutěže uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže.9.6 Licence a autorská práva:Zasláním soutěžní fotografie – soutěžního díla do soutěže soutěžící výslovně prohlašuje, že je oprávněným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním příspěvku, že v soutěžním příspěvku nebyla užita díla či jiné předměty ochrany jiných osob, že užitím soutěžního díla pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda nebo nemajetková újma, ani na něm nebudou uplatněny nároky na licenční odměnu třetích osob, že je oprávněn příp. jménem autora soutěžního díla i osob zachycených v soutěžním díle zde poskytované souhlasy udělit, resp. má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla do soutěže a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními právních předpisů upravujících autorské právo, ochranu osobních údajů, právo na ochranu osobnosti apod., že získal souhlas všech osob (resp. jejich zákonných zástupců) k bezúplatnému užití jejich děl, výkonů a osobnostních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech, s oprávněním poskytnout takové oprávnění třetí osobě a uděluje pořadateli nevýhradní licenci a souhlas k jakémukoli užití zaslaného soutěžního díla jakýmikoli prostředky šíření (pořadatel je oprávněn soutěžní dílo, autorská díla, umělecké výkony a jména, příjmení, podobizny a ostatní složky projevů osobní povahy a osobních údajů osob zachycených v soutěžním díle využívat všemi způsoby, zejména k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto projevů osobní povahy a autorských děl v médiích), a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Pořadatel není povinen tuto licenci využít, avšak je oprávněn upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona na jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, vytvoření společného díla apod.)potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. Pořadatel je oprávněn tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního uvážení. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoli po jejím skončení prokáže opak v předchozím textu uvedených prohlášení, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody, vzniklé v této souvislosti pořadateli a zavazuje se nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu neprodleně v plněném rozsahu uhradit.9.7 Organizátor si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady díla, zaslaná do soutěže nebo je bez náhrady dle vlastního uvážení zlikvidovat. Vzhledem k tomu, že soutěžní příspěvky jsou na internetu volně dostupné, neodpovídá pořadatel za jejich případně stažení či užití třetími osobami.9.8 Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.9.9 V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem se řídí právním řádem České republiky.9.10 Tato akce není žádnou cestou sponzorovaná, potvrzená nebo spravovaná či podporovaná ani asociovaná s Facebookem. Odesláním formuláře berete na vědomí, že poskytujete informace společnosti Olymptoys.r.o. a nikoliv Facebooku. Tyto informace budou použity pouze pro oznámení výhry, pro zasílání novinek a nabídek od společnosti Olymptoy s.r.o. 9.11 Úplné znění těchto pravidel jsou k dispozici na www.facebook.com/Schleich.CZ . V Praze dne 30. 4. 2015

Platební karty Facebook
Provozováno na systému MajorShop